PODSTAWY PRAWNE

Akty prawne regulujące działalność agencji zatrudnienia:
 

     

Definicje:

Agencja zatrudnienia – instytucja rynku pracy realizująca działania określone w Ustawie z dn. 20.04.2004 O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Agencja musi posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl) prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji.

Superagencja świadczy usługi w zakresie:


1. Pośrednictwa pracy, polegającego w szczególności na:
•    udzielaniu osobom pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
     o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
•    pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy;
•    udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
•    informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
•    inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami:
•    kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych


2. Pracy tymczasowej, polegającej na:
•    zatrudnianiu pracowników tymczasowych
•    kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 

Pracodawca użytkownik- podmiot, na rzecz  i pod kierownictwem  którego zatrudniony przez agencję pracownik tymczasowy  świadczy pracę. Do jego obowiązków należy:
- ustalania harmonogramów czasu pracy pracowników tymczasowych,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych,
- dostarczenie obuwia i odzieży roboczej, środków higieny indywidualnej, napojów i posiłków profilaktycznych,
- szkoleń w zakresie BHP,
- zbadania okoliczności i przyczyn wypadku oraz oceny i informowania o ryzyku zawodowym traktowania  pracownika  tymczasowego  w  okresie  wykonywania  pracy  nie  gorzej  w  zakresie  warunków  pracy  i  innych  warunków  zatrudnienia  niż pracowników zatrudnionych przez PU na tym samym lub podobnym stanowisku pracy.


Agencja pracy tymczasowej – podmiot będący agencją zatrudnienia, zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę tymczasową i kierujący ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz  pracodawcy użytkownika.